Nationellt stödprogram

Länsstyrelsen i Stockholm har regeringens uppdrag att samordna stödinsatser till brottsoffer för prostitution och människohandel. Inom uppdraget samarbetar länsstyrelsen med Plattformen Civila Sverige mot Människohandel och har tagit fram en pilot till ett Nationellt stödprogram (NSP).

Nationellt stödprogram (NSP) syftar till att erbjuda ett förbättrat samt vara ett kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering. Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. NSP eftersträvar också en kvalitativ och kvantitativ utveckling av arbetet för de utsattas bästa. Stödprogrammet innebär också att individer som i dagsläget inte får sina rättigheter tillgodosedda genom det formella systemet för identifiering, reflektionsperiod och tidsbegränsat uppehållstillstånd, ges en möjlighet att få sina behov mötta och sina rättigheter tillgodosedda.

Upplägg

Inom ramen för NSP kommer de stödinsatser som inte finansieras via andra medel och som ges av certifierade aktörer att finansieras. Stödinsatserna är således av kompletterande art.

Det handlar om finansiering av;

  • stöd och skyddsinsatser till utsatta under en period av max 30 dagar, inför beslut om polisanmälan och de rättigheter en sådan innebär tillgång till
  • stödinsatser av varierande slag som inte täcks av statliga medel, enligt en lista på insatser.
  • integrationsprogram om max 90 dagar för de som inte väljer att återvända till hemlandet, med målsättningen att ge personen förutsättningar att de ska leva självständigt i Sverige.

Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om medel via NSP. För att certifieras krävs att verksamheten, och dess personal, lever upp till olika former av krav och standards, för att säkerställa kvaliteten på insatserna till utsatta. De aktörer som ingår i NSP kommer också via programmets upplägg använda samma mallar för initiala och heltäckande behovsbedömningar, vilket i sig innebär en kvalitetssäkring.