Återvändandeprogram

Länsstyrelsen Stockholm har regeringens uppdrag att samordna och utveckla insatser så att personer som är utsatta för prostitution och människohandel tryggare ska kunna återvända till sina hemländer.

Återvändande människohandel

Att effektivisera återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för de utsatta att lämna prostitution, minimera riskerna för att de återigen hamnar i handeln vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet.

Länsstyrelsen Stockholm driver ett återvändandeprogram tillsammans med Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Genom programmet, ska utsatta kunna erbjudas ett stöd i återvändandet såväl före, under hemresan samt en tid efter hemkomst. Sedan hösten 2013 omfattar projektet även personer som utsatts för människohandel för andra ändamål, såsom tvångsarbete, tiggeri, stölder med mera.

För fördjupad information, manualer och broschyrer sök enkelt bland publikationer.