Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att klicka i ett ämnesområden. Publikationerna kan även sorteras efter typ eller så kan du skriva ord eller löpande text i sökfältet.

Människohandel med barn
– Nationell kartläggning 2012-2015

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

Kartläggningen visar att det i Sverige finns barn som lever under oacceptabla förhållanden. Svenska myndigheter identifierar årligen barn som misstänkts varit utsatta för människohandel eller människohandelsliknande brott. Barnen kommer från länder inom och utanför EU och typen av exploateringsform varierar. Det kan röra sig om sexuell exploatering, tvångsarbete eller tiggeri och inte sällan befinner sig barnen i Sverige utan sina biologiska föräldrar.

Visa mindre

​Återvändandeprogrammet
– Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2015

En broschyr från Länsstyrelsen och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål eller prostitution i Sverige.

Visa mindre

Prostitutionen i Sverige 2014
– en omfattningskartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen - Prostitutionen i Sverige 2014.

Visa mindre

​Manual för frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige
– Praktiska riktlinjer för personal hos myndigheter och frivilligorganisationer

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2014

Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.

Visa mindre

Utsatta EU-medborgare i Sverige
– lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2014

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning för att få en övergripande bild av antalet EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för någon form av människohandel och exploatering i Sverige, bland annat i tiggeri eller inom bärbranschen. 

Kartläggningen bygger på inhämtad information från polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra nyckelaktörer genom en enkät. Dessutom har ett antal djupintervjuer genomförts med bland annat polis, socialtjänst, näringsidkare, markförvaltare och åkeriägare. 

I rapporten presenteras resultaten av enkätsvaren och behov av insatser. 

Visa mindre

Barn utsatta för människohandel
– en nationell kartläggning

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2012

Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009-2011. Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål - som stöldbrott, tiggeri och arbete.

Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år.

I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.

Visa mindre

Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Visa mer
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2011

Dessa nationella riktlinjer har tagits fram i samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot Prostitution och Människohandel (NMT). De ska kunna användas av alla kommuner, landsting och myndigheter med flera. Syftet är att ge stöd till de aktörer som inte har egna enheter eller grupper som arbetar särskilt mot prostitution och människohandel och som har begränsad eller ingen erfarenhet alls av dessa ärenden.

Visa mindre