Uppdrag och historik

Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel syftar till att fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot alla former av människohandel.

Uppdrag

Länsstyrelsen i Stockholm har uppdrag av regeringen att utveckla och effektivisera samordningen mellan myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar mot prostitution och människohandel. Samordningen sker främst inom ramen för Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) som leds av Länsstyrelsen i Stockholm.

Historik

Det är allmänt accepterat att samverkan krävs för att uppnå framgång i kampen mot människohandel och prostitution. Samverkan är dock inte något som uppstår per automatik, utan måste byggas upp, utvecklas och förvaltas. Det finns många faktorer som påverkar och som kan försvåra samverkan, exempelvis myndigheters olika roller och mandat, lagstiftning, brist på kunskap och resurser. Under åren 2005 till 2007 arbetade partnerskapet Samverkan Mot Trafficking (SmT) fram den första nationella samverkansplanen mot människohandel. SmT var ett unikt samverkansprojekt som samlade myndigheter, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner och kyrkliga samfund.

I samråd med de statliga aktörerna som arbetat längst med människohandelsproblematiken i Sverige inrättades i januari 2009 ett Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län.