Människohandel - Länsstyrelsen i Stockholms arbete

2017-07-14

Människohandel magasin

Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige sen 2009. I magasinet Människohandel sammanställs några av de insatser som hittills har gjorts inom ramen för detta uppdrag. 

Människohandel - Läs och ladda ner som pdf


Utdrag från magasinet "Människohandel"

Med gemensamma krafter mot människohandel

Prostitution och människohandel kallas med rätta för vår tids slaveri och orsakar stor skada både för den enskilda individen och för samhället i stort. Lagen som förbjuder köp av sexuell tjänst och människohandelslagstiftningen har varit viktiga milstolpar som bland annat inneburit att kännedomen om problematiken har ökat samt att gärningsmän lagförs för dessa allvarliga brott. Trots flera goda exempel i arbetet mot att utnyttja människor för olika ändamål ser vi att utmaningarna är stora, och att de växer.

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 haft regeringsuppdraget att fungera som nationell samordnare mot prostitution och människohandel. Sedan dess har vi kommit långt i arbetet med att samordna insatser i dessa frågor och arbetar ständigt för att stärka kommuners och andra myndigheters kunskaper.

  • Under 2016 lanserade Länsstyrelsen i Stockholm Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med denna manual, som tagits fram av ett tiotal myndigheter, är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandelsoffer. Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid direkta människohandelsärenden men också vilket operativt metodstöd de har tillgång till genom Länsstyrelsen i Stockholm.
     
  • Vi har tillsammans med berörda länsstyrelser och kommuner inrättat regionskoordinatorer ute i länen. Regionskoordinatorn är anställd vid socialtjänsten och arbetar i samverkan med polisen i direkta människohandelsärenden med att informera, stötta och se till att den utsatte får det stöd personen har rätt till. Länsstyrelsen delfinansierar koordinatorerna utifrån sitt nationella samordningsuppdrag. En viktig roll för dessa är att stärka det sociala perspektivet och finnas tillgänglig för att stötta kommunernas handläggning.
     
  • Vi har upprättat ett frivilligt återvändandeprogram för människohandelsoffer som önskar återvända och få stöd och rehabiliteringsinsatser för att återintegreras i sitt hemland.
     
  • Idag driver vi en nationell stödtelefon som riktar sig till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med misstänkt människohandel.

Länsstyrelsen i Stockholm har under åren utvecklat en nära samverkan mellan berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Detta arbetssätt är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot detta brottsområde. Ett starkt fokus på den brottsutsatte löper som en röd tråd genom det arbete som Länsstyrelsen bedriver. Vi har fungerat som en samlande motor i detta arbete sedan 2009. En enskild myndighet kan inte ensam ta ansvar för arbetet mot människohandel, detta kräver en nära samverkan på strategisk såväl som på operativ nivå.

Patrik Cederlöf
Nationell samordnare mot prostitution och människohandel