Publikationer

Sök enkelt efter publikationer genom att ange typ eller skriv ord eller löpande text i sökfältet.

Människohandel med barn

- Genomlysning av polisärenden 2015-2016

Författad av: Märta Johansson på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2017

Människohandel med barn - Genomlysning av polisärenden 2015-2017 syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare.

Regional coordinator against human trafficking

- Help for victims of human trafficking

Författad av: Malmö Stad och NMT
Publicerad: 2017

Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till personer som misstänks ha blivit utsatta för människohandel och finns på 6 språk (Svenska, Engelska, Rumänska, Romani, Bulgariska och Ryska). Här finns information om regionskoordinatorernas uppdrag, vilka aktörer de samarbetar med och vilken hjälp samt stöd de kan få från andra myndigheter och organisationer i samhället.

Ladda ner publikationen (pdf)

Kontaktuppgifter till samtliga regionskoordinatorer i Sverige hittar du här.

National Referral Mechanism

- Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden

Written by: Länsstyrelsen Stockholm
Year of publication: 2016

This National Referral Mechanism-manual is built upon Swedish legislation, validated experiences and international directives. The document contains five
steps and a number of measures which are to be carried out in order to ensure efficient and secure referral of persons who may have been subjected to THB and to offer them support and protection. The manual is primarily intended for professionals who either work against prostitution and human trafficking or may identify potential victims and in that way are participating in the support process, for example police, social services, officers at The Swedish Migration Agency, NGOs, shelters, prosecutors, lawyers and psychologists.

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2015

Författad av: Polismyndigheten/Noa
Publicerad: 2016

Lägesrapport 17 - Människohandel för sexuella och andra ändamål 2015.

Lägesrapporten ger polisens bild, i egenskap av nationell rapportör, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2014. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2015 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet. Den är framförallt avsedd för regeringen, polisens särskilda enheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten.

Manual vid misstanke om människohandel

- Skydd och stöd till människohandelsoffer

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2016

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Beställ publikationen

Frivilligt återvändande och återintegrering enligt trestegsmodellen

Frivilligt återvandande och återintegrering enligt trestegsmodellen

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & IOM
Publicerad: 2016

Kortfattade broschyr om återvändande och återintegrering.

En film om sexuell exploatering av barn

Människohandel med barn och vad du kan göra för att förhindra det

Människohandel med barn

- Nationell kartläggning 2012-2015

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Publicerad: 2015

Kartläggningen visar att det i Sverige finns barn som lever under oacceptabla förhållanden. Svenska myndigheter identifierar årligen barn som misstänkts varit utsatta för människohandel eller människohandelsliknande brott. Barnen kommer från länder inom och utanför EU och typen av exploateringsform varierar. Det kan röra sig om sexuell exploatering, tvångsarbete eller tiggeri och inte sällan befinner sig barnen i Sverige utan sina biologiska föräldrar.

Beställ publikationen

​Kan det vara människohandel?

Författad av: Länsstyrelsen Stockholm & Unicef
Publicerad: 2015 

Manualen riktar sig till yrkesverksamma från myndigheter och frivilligorganisationer, som i sitt arbete kan komma att möta barn och ungdomar som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

Beställ publikationen